Go to the content
or

Logo noosfero

ODF Alliance Award

Furusho

TDF Planet

redirection forbidden: http://planet.documentfoundation.org/atom.xml -> https://planet.documentfoundation.org/atom.xml

Linux Magazine

getaddrinfo: Name or service not known

BR.Linux.org

redirection forbidden: http://br-linux.org/feed -> https://br-linux.org/feed

Seja Livre!

Invalid feed format.

Linux.com

SSL_connect returned=1 errno=0 state=error: certificate verify failed

Linux Feed

getaddrinfo: Name or service not known

Computerworld

getaddrinfo: Name or service not known

Guia do Hardware

HTTP redirection loop: http://www.guiadohardware.net/erro/

Convergência Digital

503 Backend fetch failed

PC World

getaddrinfo: Name or service not known

IDG Now!

getaddrinfo: Name or service not known

Info

Invalid feed format.

Users SL Argentina

redirection forbidden: http://drupal.usla.org.ar/rss.xml -> https://cobalto.gnucleo.net/rss.xml

Tecno Libres - Cubas

redirection forbidden: http://gutl.jovenclub.cu/feed -> https://gutl.jovenclub.cu/feed

Software Libre Peru

Invalid feed format.

GNU/Linux Paranguay

getaddrinfo: Name or service not known

Soft Libre Honduras

redirection forbidden: http://preguntaslinux.org/syndication.php -> https://preguntaslinux.org/syndication.php

Linux Rep.Dominicana

404 Not Found

 Go back to FREE SOFTWAR...
Full screen

Guia Rápido BrOffice.org 3.0 Writer

July 30, 2009 0:00 , by Software Livre Brasil - 33 comments | No one following this article yet.
Viewed 10119 times

Para facilitar a sua vida quando estiver usando o Writer no BrOffice.org, o gubro-PR elaborou um Guia Rápido BrOffice.org 3.0 Writer, faça download do Guia clicando aqui....


Այս հոդվածի պիտակները: furusho broffice writer guia rápido

33 comments

Մեկնաբանություն թողնել
Մեկնաբանություն թողնել

The fields are mandatory.

Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: