Go to the content
or

Logo noosfero

ODF Alliance Award

Furusho

TDF Planet

redirection forbidden: http://planet.documentfoundation.org/atom.xml -> https://planet.documentfoundation.org/atom.xml

BR.Linux.org

redirection forbidden: http://br-linux.org/feed -> https://br-linux.org/feed

Seja Livre!

404 Not Found

Linux Feed

getaddrinfo: Name or service not known

Computerworld

getaddrinfo: Name or service not known

PC World

getaddrinfo: Name or service not known

IDG Now!

getaddrinfo: Name or service not known

Info

Invalid feed format.

Users SL Argentina

redirection forbidden: http://drupal.usla.org.ar/rss.xml -> https://cobalto.gnucleo.net/rss.xml

Tecno Libres - Cubas

redirection forbidden: http://gutl.jovenclub.cu/feed -> https://gutl.jovenclub.cu/feed

Software Libre Peru

Invalid feed format.

Linux Venezuela

Invalid feed format.

GNU/Linux Paranguay

getaddrinfo: Name or service not known

Soft Libre Honduras

Invalid feed format.

Linux Rep.Dominicana

404 Feed not found error: FeedBurner cannot locate this feed URI.

 Go back to FREE SOFTWAR...
Full screen

Dia da Liberdade de Software 2009

September 11, 2009 0:00 , by Software Livre Brasil - 0no comments yet | No one following this article yet.
Viewed 1134 times

Dia da Liberdade de Software 2009

 

softwarefreedomday09

Telefone (41) 3028-6500

 


Այս հոդվածի պիտակները: dia da liberdade do software

0no comments yet

Մեկնաբանություն թողնել

The fields are mandatory.

Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: